Privacy Policy & Disclaimer

Disclaimer voor www.vivavitality.nl
Viva Vitality (Kamer van Koophandel: 68661576), hierna te noemen VV, verleent u hierbij toegang tot www.vivavitality.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
VV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
VV spant zich in om de inhoud van www.vivavitality.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.vivavitality.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VV.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.vivavitality.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.vivavitality.nl. VV oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op www.vivavitality.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VV en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Voor zover bekend zitten er geen auteurstrechten op de foto's die gebruikt zijn door VV en niet door VV zelf gemaakt zijn. Mochten er zich op www.vivavitality.nl onverhoopt toch foto's staan die in strijd zijn met het auteursrecht neem dan contact op en de foto zal zo spoedig mogelijk verwijderd worden.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Viva Vitality verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- IP-adres (geanonimiseerd)
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Viva Vitality verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u omtrent uw gezondheid.

Waarom we gegevens nodig hebben
Viva Vitality verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief ​en updates
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Viva Vitality analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Viva Vitality volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- Viva Vitality verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
Viva Vitality zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar in verband met wettelijke administratieve verplichtingen.

Delen met anderen
Viva Vitality verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Viva Vitality heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en heeft delen met Google uitgeschakeld. Viva Vitality blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Klik hier om te zien welke cookies Viva Vitality gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vivavitality.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Viva Vitality zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Viva Vitality neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vivavitality.nl

>